Zoofizjoterapeuta zwierząt towarzyszących – kurs zawodowy

FizjoterapiaOrtopediaUltrasonografia

Kurs ma charakter zajęć praktyczno-teoretycznych. Część teoretyczną stanowią wykłady. W części praktycznej uczestnicy wykonują badania oraz zabiegi na zwierzętach, fantomach oraz pozostałych uczestnikach kursu. Po zakończeniu kursu zaleca się odbycie praktyki u doświadczonego zoofizjoterapeuty.

Zoofizjoterapeuta jest osobą wchodzącą w skład weterynaryjnego zespołu medycznego. Celem pracy zoofizjoterapeuty jest poprawa stanu psychofizycznego pacjenta weterynaryjnego poprzez zastosowanie zarówno zabiegów profilaktycznych, jak i leczniczych. Zoofizjoterapeuta przeprowadza zabiegi z zakresu fizykoterapii, kinezyterapii oraz masażu. Ściśle współpracuje też z lekarzem weterynarii oraz właścicielem zwierzęcia, czerpiąc od nich wiedzę o stanie zdrowia pacjenta, jego postępach i ograniczeniach w terapii. Zoofizjoterapeuta posiada kompetencje umożliwiające badanie kliniczne pacjenta, zlecanie i ocenę badań dodatkowych, diagnozowanie oraz planowanie, przeprowadzanie i modyfikowanie planu rehabilitacyjnego. Miejscem świadczenia usług zoofizjoterapeutycznych są gabinety, lecznice i kliniki weterynaryjne, gabinety zoofizjoterapii lub dom właściciela. Wszelkie zabiegi zoofizjoterapeutyczne muszą posiadać odpowiednia dokumentacje medyczną

Po odbyciu kursu uczestnik zdobywa możliwość prowadzenia własnej działalności gospodarczej i współpracy w ramach rehabilitacji z przychodniami, lecznicami małych zwierząt. Zdobyte kwalifikacje pozwalają też na pracę ze zwierzęciem w domu właściciela lub pracę w stałym zakładzie leczniczym dla zwierząt oferującym usługi z zakresu fizjoterapii. Praca dla osób nie lubiących rutyny, chcących żyć aktywnie, otwartych na doświadczenia.

Lokalizacja

Kijowska 3, Warszawa, Polska

Jak Dojechać

Nie można znaleźć trasy!

dr inż. Agnieszka Wnuk–Gnich

Doktor nauk rolniczych, z wykształcenia zootechnik, technik weterynarii oraz zoofizjoterapeuta. Instruktor psiego fitnessu. Terapeuta manualny. Właścicielka firmy HYDRO-TENS Agnieszka Wnuk–Gnich.

Dr n. wet. Karolina Barszcz

Pracownik Katedry Nauk Morfologicznych, Instytutu Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie. Łączy pracę naukową z działalnością dydaktyczną. Prowadzi badania z zakresu anatomii porównawczej i klinicznej zwierząt domowych oraz dziko żyjących. Pełni funkcję kierownika katedry i koordynatora ds. jakości kształcenia.

mgr inż. Adam Wróbel

Absolwent Wydziału Nauk o zwierzętach Warszawskiego SGGW, technik weterynarii oraz członek VEPRA – Veterinary European Physical Therapy and Rehabilitation Association, Autor publikacji z zakresu rehabilitacji weterynaryjnej.

  • Organizator: Zoofizjoterapeuta zwierząt towarzyszących - kurs zawodowy
    Nasza szkoła od ponad 20 lat kształci w zawodach weterynaryjnych i rolniczych. Dostosowujemy ofertę do potrzeb rynku pracy, lecz działamy tylko w obrębie branż, na których się doskonale znamy.
Importuj do Kalendarza Google