KURS "ZOOFIZJOTERAPEUTA KONI"

FizjoterapiaKonie

Opis zawodu:

Zoofizjoterapeuta jest osobą wchodzącą w skład weterynaryjnego zespołu medycznego. Celem pracy zoofizjoterapeuty jest poprawa stanu psychofizycznego pacjenta weterynaryjnego, poprzez zastosowanie zarówno zabiegów profilaktycznych jak i leczniczych. Zoofizjoterapeuta przeprowadza zabiegi z zakresu fizykoterapii, kinezyterapii oraz masażu. Ściśle współpracuje z lekarzem weterynarii oraz właścicielem zwierzęcia czerpiąc od nich wiedzę o stanie zdrowia pacjenta, jego postępach i ograniczeniach w terapii. Zoofizjoterapeuta posiada kompetencje umożliwiające badanie kliniczne pacjenta, zlecanie i ocenę badań dodatkowych, diagnozowanie oraz planowanie, przeprowadzanie i modyfikowanie planu rehabilitacyjnego. Miejscem świadczenia usług zoofizjoterapeutycznych są stajnie, lecznice dużych zwierząt. Wszelkie zabiegi zoofizjoterapeutyczne muszą posiadać odpowiednią dokumentację medyczną.

Informacje ogólne:

Kurs obejmuje 184 godziny dydaktyczne. Zajęcia odbywają się w trybie zjazdowym, zaocznym 2 razy w miesiącu (sobota-niedziela lub piątek-sobota-niedziela).

Zajęcia w 10-12 osobowych grupach.

Forma kształcenia:

Kurs ma charakter zajęć praktyczno-teoretycznych. Część teoretyczną stanowią wykłady. W części praktycznej uczestnicy wykonują badania oraz zabiegi na zwierzętach oraz pozostałych uczestnikach kursu. Po zakończeniu kursu zaleca się odbycie praktyki u doświadczonego zoofizjoterapeuty.

Egzamin:

Warunkiem otrzymania zaświadczenia o ukończeniu kursu jest uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu końcowego.

Egzamin składa się z:

Części pisemnej – test - wynik pozytywny otrzymuje się po uzyskaniu min 75%

Części ustnej – zadania praktyczne - wynik pozytywny otrzymuje się po uzyskaniu min 75%

Miejsca pracy:

Prowadzenie własnej działalności gospodarczej i współpraca w ramach rehabilitacji z klinikami koni, lecznicami dużych zwierząt, stajniami, stadninami – bardzo urozmaicona praca w różnych miejscach. Praca dla osób nie lubiących rutyny, chcących żyć aktywnie, otwartych na doświadczenia.

Wydajemy zaświadczenia ukończenia kursu na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

Lokalizacja

ul. Kijowska 3, 03-738 Warszawa, Polska

Jak Dojechać

Nie można znaleźć trasy!

Dr hab. inż. Maria Soroko

Doktor habilitowany nauk rolniczych, specjalność użytkowanie i dobrostan koni, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu. Master of Science (MSc) in Equine Science na Wydziale Biological, Environmental and Rural Sciences, kierunek Equine Science, Uniwersytet Aberystwyth. Inżynier w zakresie hodowli zwierząt, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.

Katarzyna Hetmaniuk

Absolwentka Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt, Kierunek: Zootechnika; Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt, Kierunek: Pielęgniarstwo i chów zwierząt towarzyszących; Studium Fizjoterapii Zwierząt, Kierunek: Zoofizjoterapeuta koni. Właściciel firmy Horse Rehab Institute, właściciel stajni Ultimo oraz założyciel Centrum Rehabilitacji i Regeneracji Koni pod Wrocławiem.

  • Organizator: KURS "ZOOFIZJOTERAPEUTA KONI"
    Nasza szkoła od ponad 20 lat kształci w zawodach weterynaryjnych i rolniczych. Dostosowujemy ofertę do potrzeb rynku pracy, lecz działamy tylko w obrębie branż, na których się doskonale znamy.
Importuj do Kalendarza Google